Naam  
E-mail  
Adres  
Stad  
Bericht  

Pro Vita Nieuws-blog

Meld u aan voor de Pro Vita nieuwsbrief:

De stemming van de wet voor de uitbreiding van abortus tijdelijk uitgesteld.

 

- analyse van het 'Europees Instituut voor Bio-ethiek' vertaald uit het Frans -
In de Kamer werden niet minder dan twintig amendementen op het wetsvoorstel betreffende abortus neergelegd door Vlaamse christen-democraten en Franstalige humanisten. Ze werden aangenomen in commissie en op 12 maart (de dag dat het wetsvoorstel moest gestemd worden) voorgelegd aan de plenaire vergadering. 58 Kamerleden hebben het advies van de Raad van State over deze amendementen gevraagd. De definitieve stemming over de tekst is dus uitgesteld voor verschillende weken totdat de Raad van State haar advies heeft gegeven.


​CD&V wil vooral terugkomen op de afwezigheid in het wetsvoorstel van sancties in het geval dat de wettelijke voorwaarden niet worden nageleefd. Servais Verherstraeten heeft zijn bezorgdheid geuit over het grote aantal vrouwen die opeenvolgende abortussen ondergaan. De partij wil, om een daling van het aantal abortussen te bewerkstelligen, de evaluatie van de wet en de abortuspraktijk in België versterken door deze taak toe te wijzen aan een wetenschappelijk evaluatieorgaan in plaats van aan de actuele Evaluatiecommissie  Zwangerschapsafbreking.
 
Kamerlid Catherine Fonck van cdH heeft de 3 amendementen uiteengezet die haar groep heeft neergelegd. Het eerste beoogt de praktijk van abortussen op basis van het geslacht van het kind te voorkomen, door de mededeling van het geslacht te verbieden vóór de uiterste termijn van 20 weken na de laatste menstruatie (tenzij om medische redenen). Ter herinnering: vanaf het tweede trimester van de zwangerschap wordt het geslacht zichtbaar. Het huidige wetsvoorstel opent dus de deur voor dit soort praktijken door de wettelijke termijn op te trekken naar 4,5 maanden.
 
Dit risico werd echter niet opgemerkt door de Raad van State die haar advies gaf over het wetsvoorstel. Dat wil zeggen dat het optrekken van de wettelijke termijn deel uitmaakt van de “beoordelingsmarge” waarover de wetgever in zijn materie beschikt. De verlenging van de termijn zou dus “een billijk evenwicht tussen de rechten van de vrouw en het belang van het ongeboren kind” behouden…
 
Daarentegen had de Raad van State wel een gebrek aan duidelijkheid aangekaart omtrent de uitbreiding van het ‘misdrijf van belemmering’ van vrijwillige zwangerschapsafbreking voorzien in het wetsvoorstel. Ze onderlijnde hierbij dat er nog verheldering dient aangebracht te worden met betrekking tot de vraag of en vanaf wanneer iemand die zijn afkeuring laat blijken in verband met de geplande vrijwillige zwangerschapsafbreking, strafbaar zal zijn. Om hierop een antwoord te bieden heeft de cdH in haar amendement voorgesteld om de strafbare gedragingen te beperken tot “bedreiging of intimidatie” van een vrouw die wil overgaan tot een abortus. Voorts beoogt dit amendement “te verduidelijken dat het in uitzicht gestelde verbod van toepassing is op de mededeling van foute informatie over de omstandigheden waarin een vrijwillige zwangerschapsafbreking verloopt en over de gevolgen ervan (dus niet de mededeling van meningen), waarom een vrouw verzoekt (dus niet op verzoek van een niet nader bepaald publiek), door een bevoegde persoon dan wel door een persoon die beweert bevoegd te zijn (dus niet door eender wie). Zulks sluit aan bij de opmerking die de Raad van State heeft geformuleerd op grond van de rechtspraak van de Franse ‘Conseil constitutionnel’.”
 
Het derde amendement heeft als doel te vermijden dat andere personen dan een arts zwangerschapsafbrekingen kunnen verrichten, ook niet als dit niet-gewoonlijk (dit wil zeggen uitzonderlijk of eenmalig) wordt uitgevoerd. Ook dit werd niet gegarandeerd in het huidige wetsvoorstel.
 
Raadpleeg de ingediende amendementen
Volg het verloop van de parlementaire werkzaamheden van dit wetsvoorstel

 
Bron: https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/debut-de-vie/avortement/l-opposition-a-la-proposition-de-loi-avortement-se-renforce-de-nouveaux-amendements-sont-soumis-a-l-avis-du-conseil-d-etat-1762.html